Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů Jindřichův Hradec s.r.o.

Charakteristika školy…

Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o., realizuje přípravu středoškolských studentů v oborech: 

65-42-M/01  HOTELNICTVÍ - pro absolventy 9. ročníku ZŠ - ŠVP HOTUR od 1.9.2009

Délka přípravy:                          4 roky

Organizace studia:                   denní

Způsob ukončení:                     maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání:   úplné střední odborné

 

 Absolventi školy se úspěšně uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích, organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, v družstevních, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se například o funkce provozní, recepční, technolog, kontrolní pracovník, pracovník obchodního nebo ekonomického úseku, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucích organizujících turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách. Po získání praxe mají absolventi možnost se uplatnit v těchto oborech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé. Nejlepší z absolventů se každý rok úspěšně ucházejí o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách obdobného zaměření.

Škola má k dispozici vlastní rekonstruovanou budovu v centru okresního města Jindřichův Hradec. Výuka probíhá v kmenových učebnách a v odborných učebnách (technika administrativy, informační a komunikační technologie, praxe). Ve škole funguje Studentské informační centrum, jehož součástí je klasická i multimediální školní knihovna, přehled denního tisku, nechybí ani rychlé připojení k internetu a bezdrátové připojení WiFi.

Výuku zajišťuje 10 pedagogů s vysokoškolským vzděláním (z toho 3 muži) a  učitel odborného výcviku, škola se může pochlubit 100% kvalifikovaností svých pracovníků. Více v části Pedagogický sbor.

Hlavní těžiště přípravy studentů spočívá ve studiu odborných předmětů, dále v práci s počítačem, která je dnes neodmyslitelnou součástí prakticky všech odborných profesí. Usilujeme o to, aby naši studenti mohli získat po splnění všech předepsaných podmínek certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), jenž prokazuje, že jeho držitel má základní počítačové znalosti a dovednosti, potřebné k efektivnímu používání osobních počítačů. Certifikát platí ve všech zemích EU. Velký důraz je rovněž kladen na výuku cizích jazyků. Na škole se vyučuje angličtina, němčina, francouzština a ruština. Celé studium je zakončeno maturitní zkouškou, přičemž úspěšní absolventi se dobře orientují v podnikatelských a hospodářských činnostech.

Ve spolupráci s Výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje umožňuje škola studium též studentům - sportovcům, jejichž aktivní sportovní činnost je zaměřena na lední hokej.

Od roku 1997 do roku 2005 byla škola zařazena do mezinárodního systému IES (International Education Society) a v r. 1998 získala osvědčení, které umožňuje vydávat absolventům certifikát, kterým mohou prokázat na principu mezinárodních parametrů dosažený stupeň vzdělání v různých zemích světa. V tomtéž roce získala škola certifikát kvality vzdělání, který uděluje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. V r. 2001 byl škole přiznán mezinárodní certifikační stupeň CCC (neustále se zlepšující instituce s pevným postavením na trhu).

Základním zdrojem příjmů Soukromé střední školy je školné, které je vybíráno od studentů a jehož neměnnou výši garantuje škola po celou dobu studia. Druhým zdrojem příjmů školy je jasně vymezená státní dotace, poskytovaná prostřednictvím KÚ v Českých Budějovicích, tomu také následně škola vykazuje, jak s poskytnutými prostředky hospodaří. Nejlepším studentům vyplácí škola prospěchové stipendium - více Prospěchové stipendium.

Škola nabízí svým studentům vykonávat část své praxe ve vybraných hotelových zařízeních v zahraničí.

V každém školním roce nabízí škola svým studentům řadu mimoškolních aktivit. Pro obohacení studia jsou to především odborné exkurze do lázeňských, hotelových a gastronomických zařízení, zájezdy na přední světové a tuzemské veletrhy v gastronomii a cestovním ruchu, dále výlety s významnými kulturními cíli v České republice, besedy s významnými osobnostmi veřejného života, návštěvy výstav a různých kulturních akcí. Dále nabízí studentům poznávací zájezdy do různých zemí světa. Studenti maturitního ročníku organizují každoročně ples školy, který je zároveň plesem maturitním a abiturientským. Na všech školních akcích se škola finančně podílí.

Školá dále pořádá pro studenty kroužky cizích jazyků, lyžařských kurz, tělovýchovně branný kurz aj. Studenti mají možnost kopírovat si písemné materiály přímo ve škole.

Škola nabízí studentům možnost absolvovat základní i vyšší barmanský kurz, kurz studené kuchyně apod.

Škola má pro své studenty v potřebné míře zajištěno stravování v restauraci Jitřenka v Jindřichově Hradci. Během velké přestávky mohou studenti každý den využít stravování ve školním bufetu.

Povinnou praxi vykonávají studenti v tuzemských hotelích a turistických centrech, cestovních kancelářích, lázních apod.

Studijní literaturu (učebnice k jednotlivým předmětům) zapůjčuje škola studentům za jednotný poplatek 30 Kč za kus. Sešity zabezpečuje studentům škola zdarma.

Naší snahou je nejenom dobře připravit studenty k úspěšnému složení maturitní zkoušky, ale především je co nejlépe připravit pro skutečný život v současné společnosti.

Stručná historie školy

Soukromá střední škola obchodu, služeb, provozu hotelů, s.r.o., začala svoji činnost v Jindřichově Hradci dne 1. září 1995 s 19 studenty v oboru Management obchodu (64-42-M/036). Ředitelství školy se po několikaletém úsilí a díky podpoře Okresního úřadu v J. Hradci, Městského úřadu v J. Hradci, Úřadu práce v J. Hradci a OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích podařilo získat od MŠMT ČR akreditaci nových studijních oborů: Hotelnictví a turismus (65-42-M/004) a Společné stravování (65-41-L/501), které se na naší škole vyučují od 1. 9. 2002. Obor Hotelnictví a turismus
 (65-42-M/004) v současné době dobíhá a byl nahrazen 1. 9. 2009 oborem Hotelnictví (65-42-M/01) - školním vzdělávacím programem HOTUR . Obor Společné stravování byl 1.9. 2012 nahrazen oborem Gastronomie (65-41-L/51) školním vzdělávacím programem GASTRO.