Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů Jindřichův Hradec s.r.o.

Přijímací řízení…

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 

 

Ke vzdělání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

O přijetí uchazeče o vzdělání rozhoduje ředitel školy.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018


Ředitel Soukromé střední školy obchodu, služeb a provozu hotelů s.r.o. stanovuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61 školského zákona)

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor

65-42-M/01 Hotelnictví -20 žáků

 

Termíny prvního kola přijímacího řízení:

 

12. 4. a 19. 4. 2017

 

Uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.


Kritéria přijímacího řízení:

  • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

  • hodnocení na vysvědčení z pololetí deváté třídy a konce osmé třídy ZŠ, vyjádřené studijním průměrem

  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče zjištěné při pohovoru

Ředitel školy rozhodl, že se školní přijímací zkouška pro školní rok 2017/18 nekoná.

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě (vitrína) a na www.vajgar.cz.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Uchazeč o obdržení rozhodnutí o přijetí, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozhodnuto o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů – řediteli příslušné střední školy do 1. března 2017.

Kód a název oboru, který uvádíte na přihlášce: 65-42-M/01 Hotelnictví

Na přihlášce ke studiu se vyžaduje pro daný obor posouzení zdravotní způsobilosti příslušného registrujícího praktického lékaře.